ศูนย์บริการโตโยต้า ความสุข มูลค่ามากกว่า 9 ล้านบาท

หมายเหตุ

 

1.ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
1.1 ลูกค้าบุคคลทั่วไป ที่นำรถยนต์โตโยต้าเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการซ่อมทั่วไป หรือศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสี (ลูกค้าประเภทประกันภัยและประเภทเงินสด) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ไม่รวม ลูกค้านิติบุคคล (รถยนต์ชื่อบริษัท) เช่น กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ (Fleet, Mega Fleet) หรือรถที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษ หรือสถาบันการเงิน ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้
1.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีชื่อเป็นเจ้าของรถยนต์ในใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีที่เข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการโตโยต้า และเป็นเจ้าของรถยนต์ตามกฏหมาย ซึ่งหมายถึงผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือผู้ครอบครองรถยนต์ในใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์เท่านั้น
1.3 รถยนต์คันที่เข้าร่วมกิจกรรม ต้องเป็นรถยนต์ที่ผลิต และจำหน่ายโดยผู้แทนจำหน่ายของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เท่านั้น
1.4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับจำนวนสิทธิ์จับรางวัลตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 


หมายเหตุ
* ค่าใช้จ่ายหลังหักส่วนลด รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.ของรางวัล

รวม 999 รางวัล มูลค่าทั้งสิ้น 9,704,000 บาท

หมายเหตุ
* ราคาทองรูปพรรณ ณ วันที่ 29 เมษายน 2567
** สามารถใช้บริการหลังวันประกาศรางวัล 45 วัน (ทำการ) ได้ถึง 30 กันยายน 2568

3.การจับรางวัล
3.1 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะรวบรวมข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลที่ผู้มีสิทธิ์ได้ลงทะเบียนไว้ โดยจะนำข้อมูลดังกล่าว ซึ่งระบุ ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขตัวถัง, หมายเลขทะเบียนรถยนต์, เลขที่ใบเสร็จรับเงิน และชื่อผู้แทนจำหน่าย มาพิมพ์ลงบนกระดาษและบันทึกเป็นชิ้นส่วน รวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดเพื่อนำมาจับรางวัล ณ สถานที่ดังนี้

การจับรางวัลครั้งที่ 1 : ที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สำนักงานการตลาด 753 ถนนเทพรัตน์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
การจับรางวัลครั้งที่ 2 – 4 : ที่ บริษัท ฮาคูโฮโด (กรุงเทพฯ) จำกัด อาคาร 140 ไวร์เลส ชั้น 16 เลขที่ 140 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

กำหนดจับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางเว็บไซต์ https://aftersales.toyota.co.th 4 ครั้ง ดังนี้  


3.2 สำหรับการจับรางวัลที่ 1 บริษัทฯ จะนำชิ้นส่วนของลูกค้าที่เข้ารับบริการตั้งแต่ 1 ก.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67 (ไม่รวมถึงชิ้นส่วนของลูกค้าที่ได้รับรางวัลที่ 2, 3, 4 ในครั้งที่ 1, 2, 3) มารวม และทำการจับรางวัลในครั้งที่ 4 ครั้งด้วย

 

4.การรับรางวัล
4.1 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การมอบของรางวัลให้เฉพาะลูกค้าที่เป็นเจ้าของรถยนต์ในใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีที่เข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการโตโยต้า เท่านั้น
4.2 รายละเอียดการรับรางวัลหมายเหตุ
*** กรุณาติดต่อในวันจันทร์ - ศุกร์ (วันทำการ) เวลา 09:00 – 16:00 น.

4.3 ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด โอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ
4.4 กรณีผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 – 5 ไม่สะดวกในการมารับของรางวัลด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจ และลงลายมือชื่อของลูกค้าผู้โชคดี และผู้รับมอบอำนาจจะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจ พร้อมทั้งหลักฐานเกี่ยวกับผู้โชคดี ตามที่ระบุไว้ในข้อที่ 4.1 พร้อมหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน
4.5 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบความผิดปกติของเอกสารทุกกรณี
4.6 สำหรับรางวัลที่มูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป บริษัทฯ จะชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลให้แทนลูกค้า
4.7 ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอื่นๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากมูลค่าสิ่งของรางวัลที่ได้รับ ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง, มูลค่ารางวัลจากการชิงโชคเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ได้รับรางวัลมีหน้าที่ต้องรวมมูลค่ารางวัลที่ได้รับ เพื่อคำนวนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 2567 ด้วย
4.8 กรณีผู้โชคดีเป็นคนต่างชาติ ต้องมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี เพื่อออกใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามข้อมูลจากกรมสรรพากร

5.เงื่อนไขอื่นๆ
5.1 พนักงานและครอบครัวของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และบริษัทในเครือ, ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า, บริษัทตัวแทนโฆษณา, คณะกรรมการดำเนินรายการ และบริษัทที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์ในการร่วมในรายการ
5.2 ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลทั้งภาพ และเสียงของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล สำหรับใช้โฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ตามความเหมาะสมได้โดยไม่ต้องขออนุญาต และไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งนี้ภาพและเสียงดังกล่าวถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการจัดรายการส่งเสริมการขายนี้เป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ที่ประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ (https://www.toyota.co.th/legal/policy) โดยจะส่ง โอน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมจากกิจกรรมนี้ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำสลาก การประกาศรายชื่อผู้โชคดี การติดต่อและการมอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัล
5.3 รายการนี้จัดขึ้นเฉพาะในประเทศไทย ตามกติกาและเงื่อนไขที่มีผลบังคับใช้ในประเทศไทย ในการร่วมกิจกรรมชิงโชคครั้งนี้ ผู้ร่วมรายการตกลงว่าจะปฏิบัติตามกฏหมายไทย กติกาในการจับและการรับรางวัล ในกรณีที่มีข้อพิพาทคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด

Visitors: 97,134