ใบเสนอราคา

1."เอกสารการรับเงิน จะถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ต้องมีลายมือชื่อผู้รับเงินเป็นสำคัญ (ซึ่งไม่ใช่พนักงานขาย)"
2."กรณีการโอนเงินเข้าบัญชี ต้องโอนบัญชีของผู้เเทนจำหน่ายฯเท่านั้น (ไม่โอนเข้าบัญชีส่วนตัวของพนักงานทุกคน)"
Visitors: 97,142