Open House

 กิจกรรม Open House เปิดบ้านต้อนรับลูกค้า โตโยต้า พีเอส มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านทราบกระบวนการทำงานของเรา ว่ามีขั้นตอนและวิธีการดูแลรถของท่านอย่างไร 

Visitors: 97,117